ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด33740

ปวช.1การบัญชีการบัญชี35558

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ136780

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล77380

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง701484

ปวช.1ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์373673

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12816144

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9627123

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์501767

ปวช.2การตลาดการตลาด13334

ปวช.2การบัญชีการบัญชี37073

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ176178

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล89392

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง403171

ปวช.2ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์304979

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง11216128

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์791796

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์46854

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23840

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ236184

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล74276

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23932

ปวช.3ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์213556

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง62466

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์742498

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป01212

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์33437

ปวส.1การตลาดการตลาด13334

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22931

ปวส.1การพิมพ์การพิมพ์181735

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12526

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง16824

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต14418

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11115126

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์50656

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม46551

ปวส.2การตลาดการตลาด01515

ปวส.2การบัญชีการบัญชี022

ปวส.2การพิมพ์การพิมพ์191332

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ23840

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง404

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต28129

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11112123

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์41748

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม40444

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง14216

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์24226

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง13215

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์26531


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1477272749

ปวช.2417288705

ปวช.3312189501

ปวส.1259142401

ปวส.224592337

ป.ตรี.138442

ป.ตรี.239746

รวม17879942781