ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสิริวรรณ โตนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางกาญจนา ขัดเงางาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสุวิภา จินาชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีและค้าปลีกนางวาศิณี บุญยงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด

นางพิมพ์ใจ สายวิภู
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางดารุวรรณ วงศ์นิคม
หัวหน้างาน งานการเงินนางทิพย์มาศ ทองวล
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวภูริตา กล่อมจิตร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางชนวรรณ รอดวงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสายัน จันทรา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสองเมือง กุดั่น
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางดนยภัฏ มรกฎเมืองปัก
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุพิชญา จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสุพิศา เขียวสีม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางบุษกร เชาว์ปรีชา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางนฤมล ลครราช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางพรรณี พุทธเจริญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวฐิติชญา ศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นางสาวอุไร รัชชนะธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการนางสาวไพริน พิณโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศศิ นิจขจร
ครูประจำ แผนกการบัญชีและค้าปลีก

นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไปนางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน

นางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณัฐกานต์ เดชานุภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเพ็ญนภา สุขย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปรีชญา สมานตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์นางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางสาวมนัสนันท์ มะกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจิราพัชร มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางธนาภา ดิษฐเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางอโนมา ตำลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางจิรวรรณ นาแพง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางปิยวรรณ วงษ์เตี้ย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวฐิติมา ศรีรอดปาน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอาภิภา วรวรยรรยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวพัชรี โกแมน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางฐิติกานต์ เลขมาศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริพร คงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลำเพย คำอิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเพชรา ทองโสม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวพเยาว์ เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวโสภา ปุริยะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวหนูพิส บุญญา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประภาสิริ เพ็ญประพัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววาสนา ศรีสำราญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางปราณี พินิจรอบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางอรัญญา มูฮำหมัด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววลีรัตน์ ผลอุดม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสุดาภรณ์ พิมพ์หนู
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวณชนก วัฒนาถาวรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสิรินท์พัฒน์ สายปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวสาวิตรี รัตนวิทย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววิภาวี กล่อมนุชิต
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเบญญทิพย์ ไสยดี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปานตะวัน วุฒิโส
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาววรัญญา สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวอาภาภรณ์ เมฆวิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางวิไลพร นามเสาร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางมัลลิกา กิจรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยตรี ลลิตญาดา ชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุพรรณี แก้วม่วง
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์