ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
72

• หญิง
86

รวม
158


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
19

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1

• งานอาชีวบัณฑิต
3

• งานอาชีวศึกษากรุงเทพ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายวิรถ ขบวนงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายมนตรี ประชารัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุริยา มณีโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการพิมพ์นายสมนึก ดำนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์นายวิสูตร์ มูลทรัพย์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสรณะ กองกุลศิริ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายธิติรัตน์ หมวกทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชลัท อุยถาวรยิ่ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชาญชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
หัวหน้างาน งานนักศึกษาวิชาทหารนายสุธีร์ กิจฉวี
หัวหน้างาน งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

นายนริศร พึ่งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุชิต สิงห์จันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายประเสริฐ บุญยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายมนัส กล่องเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายรวงผึ้ง เต็งรัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมชาย นิลเลี่ยม
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสันติ ชื่นเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสมคิด ด้วงบัว
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายประเสริฐ ปรีชาพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์เทพ เฉยเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิศรุต แดงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนราธิป ห่วงรัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัณห์ สุขประชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอิศเรศ ขำศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์นายสหัสกร สุพรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายณัฐวิชช์ สุขสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นาย ธเนตร โซ๊ะลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายส่งเสริม ไชยสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศักดิ์ชัย หนากลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายจิราวัฒน์ บุษราคัมมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประพรรณ เกษหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ ทองสุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพงศ์พิชา เดชแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสมชาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมหมาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมปอง เมฆวิจิตร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมยศ วิตรเสถียร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสำลี เลี้ยงรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายชวฤทธิ์ ผ่านสำแดง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายวันชัย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายบุญช่วย แจ้งรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสนิท เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายศักดา เลี้ยงรอด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสายัน เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ ช้างสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธนากร ชุปวา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นายเอกวิทย์ โสวัต
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุสิต ผลอุดม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการพิมพ์

ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก