ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสิริวรรณ โตนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายมนตรี ประชารัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุริยา มณีโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการพิมพ์นายสมนึก ดำนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางกาญจนา ขัดเงางาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสุวิภา จินาชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีและค้าปลีกนายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางวาศิณี บุญยงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด

นางพิมพ์ใจ สายวิภู
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายวิสูตร์ มูลทรัพย์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางดารุวรรณ วงศ์นิคม
หัวหน้างาน งานการเงินนางทิพย์มาศ ทองวล
หัวหน้างาน งานบัญชีนายอนุชิต สิงห์จันทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุนายรวงผึ้ง เต็งรัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายสรณะ กองกุลศิริ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวภูริตา กล่อมจิตร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางชนวรรณ รอดวงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายชาญชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสายัน จันทรา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสองเมือง กุดั่น
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางดนยภัฏ มรกฎเมืองปัก
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายชลัท อุยถาวรยิ่ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครองนางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุพิชญา จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางสุพิศา เขียวสีม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางบุษกร เชาว์ปรีชา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนายนริศร พึ่งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธิติรัตน์ หมวกทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุธีร์ กิจฉวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางนฤมล ลครราช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประเสริฐ บุญยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายมนัส กล่องเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางพรรณี พุทธเจริญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวฐิติชญา ศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสมชาย นิลเลี่ยม
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสันติ ชื่นเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสมคิด ด้วงบัว
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวอุไร รัชชนะธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการนางสาวไพริน พิณโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศศิ นิจขจร
ครูประจำ แผนกการบัญชีและค้าปลีก

นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไปนางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินว่าที่ร้อยตรี มรุเชษฐ์ มานะมุติ
ข้าราชการพลเรือน งานปกครอง

นายประเสริฐ เลิศชยันตี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายประเสริฐ ปรีชาพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์เทพ เฉยเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิศรุต แดงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณัฐกานต์ เดชานุภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัณห์ สุขประชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวเพ็ญนภา สุขย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวปรีชญา สมานตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์นายอิศเรศ ขำศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์นายสหัสกร สุพรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายณัฐวิชช์ สุขสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายธเนตร โซ๊ะลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายส่งเสริม ไชยสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศักดิ์ชัย หนากลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวมนัสนันท์ มะกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประพรรณ เกษหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจิราพัชร มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ ทองสุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพงศ์พิชา เดชแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสมชาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมหมาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมปอง เมฆวิจิตร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมยศ วิตรเสถียร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสำลี เลี้ยงรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายชวฤทธิ์ ผ่านสำแดง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายวันชัย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายบุญช่วย แจ้งรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางธนาภา ดิษฐเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสนิท เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางอโนมา ตำลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางจิรวรรณ นาแพง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางปิยวรรณ วงษ์เตี้ย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวฐิติมา ศรีรอดปาน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอาภิภา วรวรยรรยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวพัชรี โกแมน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางฐิติกานต์ เลขมาศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริพร คงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลำเพย คำอิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเพชรา ทองโสม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวพเยาว์ เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวโสภา ปุริยะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวหนูพิส บุญญา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประภาสิริ เพ็ญประพัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายศักดา เลี้ยงรอด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววาสนา ศรีสำราญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสายัน เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางปราณี พินิจรอบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางอรัญญา มูฮำหมัด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายประสิทธิ์ ช้างสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาววลีรัตน์ ผลอุดม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสุดาภรณ์ พิมพ์หนู
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวณชนก วัฒนาถาวรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสิรินท์พัฒน์ สายปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวสาวิตรี รัตนวิทย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววิภาวี กล่อมนุชิต
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเบญญทิพย์ ไสยดี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปิยพจน์ เพ่งพวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปานตะวัน วุฒิโส
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธนากร ชุปวา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรัญญา สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวอาภาภรณ์ เมฆวิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางวิไลพร นามเสาร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางมัลลิกา กิจรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยตรี ลลิตญาดา ชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุพรรณี แก้วม่วง
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์

นายเอกวิทย์ โสวัต
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุสิต ผลอุดม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการพิมพ์

ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก