ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
74

• หญิง
90

รวม
164


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
20

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
37

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1

• งานอาชีวบัณฑิต
3

• งานอาชีวศึกษากรุงเทพ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา





นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ



นางสิริวรรณ โตนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



นายวิรถ ขบวนงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา





นายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ



นายมนตรี ประชารัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายสุริยา มณีโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



นางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการพิมพ์



นายสมนึก ดำนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางกาญจนา ขัดเงางาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



นางสุวิภา จินาชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีและค้าปลีก



นายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน



นางวาศิณี บุญยงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด





นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์



นางพิมพ์ใจ สายวิภู
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป



นายวิสูตร์ มูลทรัพย์
หัวหน้างาน งานบุคลากร



นางดารุวรรณ วงศ์นิคม
หัวหน้างาน งานการเงิน



นางทิพย์มาศ ทองวล
หัวหน้างาน งานบัญชี



นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
หัวหน้างาน งานพัสดุ



นายสรณะ กองกุลศิริ
หัวหน้างาน งานทะเบียน



นางสาวภูริตา กล่อมจิตร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์



นางชนวรรณ รอดวงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ



นายธิติรัตน์ หมวกทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ



นางสองเมือง กุดั่น
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นางดนยภัฏ มรกฎเมืองปัก
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา



นายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา



ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครอง



นางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน



นางสุพิชญา จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา



นายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน



นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



นางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล



นางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด



นายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



ชาญชัย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน



นางบุษกร เชาว์ปรีชา
หัวหน้างาน งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์



ว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
หัวหน้างาน งานนักศึกษาวิชาทหาร



นายสุธีร์ กิจฉวี
หัวหน้างาน งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ





นางสุพิศา เขียวสีม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางสาวสายัน จันทรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ



นายนริศร พึ่งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายอนุชิต สิงห์จันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นางนฤมล ลครราช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



นายประเสริฐ บุญยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นายมนัส กล่องเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นางพรรณี พุทธเจริญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นายรวงผึ้ง เต็งรัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นางสาวฐิติชญา ศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง



นางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์



นายสมชาย นิลเลี่ยม
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์



นายสันติ ชื่นเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์



นายสมคิด ด้วงบัว
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์



นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางสาวอุไร รัชชนะธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการ



นางสาวไพริน พิณโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาพณิชยการ



นางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



นางศศิ นิจขจร
ครูประจำ แผนกการบัญชีและค้าปลีก





นางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน



ว่าที่ร้อยตรี มรุเชษฐ์ มานะมุติ
ข้าราชการพลเรือน งานปกครอง





นายประเสริฐ เลิศชยันตี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ



นายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ



นายประเสริฐ ปรีชาพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายพงษ์เทพ เฉยเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายวิศรุต แดงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นางสาวณัฐกานต์ เดชานุภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนราธิป ห่วงรัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นางสาวจริยา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



นายสัณห์ สุขประชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



นางสาวเพ็ญนภา สุขย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



นางสาวปรีชญา สมานตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์



นายอิศเรศ ขำศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์



นายสหัสกร สุพรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นายณัฐวิชช์ สุขสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นาย ธเนตร โซ๊ะลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นายส่งเสริม ไชยสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายศักดิ์ชัย หนากลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางสาวมนัสนันท์ มะกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายประพรรณ เกษหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางสาวจิราพัชร มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายภาคภูมิ ทองสุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



นายพงศ์พิชา เดชแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ





นายสมชาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นางสมพิศ ดีมานะ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นายสมหมาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นายสมปอง เมฆวิจิตร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นายสมยศ วิตรเสถียร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นายสำลี เลี้ยงรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นายชวฤทธิ์ ผ่านสำแดง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นายวันชัย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นายสมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นายบุญช่วย แจ้งรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นางธนาภา ดิษฐเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่



นายสนิท เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่





นางสุพรรณี แก้วม่วง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางอโนมา ตำลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางสิรินท์พัฒน์ สายปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางจิรวรรณ นาแพง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางปิยวรรณ วงษ์เตี้ย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางสาวฐิติมา ศรีรอดปาน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวอาภิภา วรวรยรรยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี



นางสาวพัชรี โกแมน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางฐิติกานต์ เลขมาศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาวศิริพร คงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางลำเพย คำอิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางสาวพะเยาว์ เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นายศักดา เลี้ยงรอด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางสาววาสนา ศรีสำราญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นายสายัน เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางปราณี พินิจรอบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางปรานอม ทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางอรัญญา มูฮำหมัด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



นางสาวณัฐวดี จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



นายประสิทธิ์ ช้างสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



นางสาววลีรัตน์ ผลอุดม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



นางสุดาภรณ์ พิมพ์หนู
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ



นางสาวณชนก วัฒนาถาวรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ



นางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ



นางสาวสาวิตรี รัตนวิทย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นางสาววิภาวี กล่อมนุชิต
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



นางสาวเบญญทิพย์ ไสยดี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ



นางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา



นายปิยพจน์ เพ่งพวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา



นางสาวปานตะวัน วุฒิโส
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา



ว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นายธนากร ชุปวา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาววรัญญา สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน



นางสาวอาภาภรณ์ เมฆวิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา



นางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน



นางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



นางวิไลพร นามเสาร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล



นางมัลลิกา กิจรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด



นางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



ว่าที่ร้อยตรี ลลิตญาดา ชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี





นายเอกวิทย์ โสวัต
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายดุสิต ผลอุดม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการพิมพ์





ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก