ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
75

• หญิง
81

รวม
158


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
66

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
13

• งานอาคารสถานที่
24

• งานทะเบียน
8

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
30

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
17

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวบัณฑิต
13

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• งานสารบัญทุกฝ่าย
11

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่าย
รองผู้อำนวยการนายมาโนช มหารชพงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่าย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนายโกวิทย์ ส่องสี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่ายนางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่ายนางธัชญา แสงศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่าย
หัวหน้าแผนกนายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุริยา มณีโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมนึก ดำนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางศศิ นิจขจร
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชี
ครูประจำ แผนกการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางวาศิณี บุญยงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานนางพิมพ์ใจ สายวิภู
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายวิสูตร์ มูลทรัพย์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางดารุวรรณ วงศ์นิคม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางทิพย์มาศ ทองวล
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกการบัญชีนายอนุชิต สิงห์จันทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนายรวงผึ้ง เต็งรัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางบุษกร เชาว์ปรีชา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนายชาญชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสองเมือง กุดั่น
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนางดนยภัฏ มรกฎเมืองปัก
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกการบัญชีนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวไพริน พิณโรจน์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุพิชญา จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวฐิติชญา ศรีสุข
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางนฤมล ลครราช
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิต
ครูประจำนางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายมนตรี ประชารัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนริศร พึ่งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชาญชัย แสงโพธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนายภาณุเดช ขัดเงางาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวบัณฑิตนายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายมนัส กล่องเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสมชาย นิลเลี่ยม
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสันติ ชื่นเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสมคิด ด้วงบัว
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางสาวภูริตา กล่อมจิตร
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางชนวรรณ รอดวงษ์
ครูประจำ แผนกการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการพลเรือนนางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินว่าที่ร้อยตรี มรุเชษฐ์ มานะมุติ
ข้าราชการพลเรือน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูอัตราจ้างนายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวสุวลักษณ์ ปิยะพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวภาพลักษณ์ ห่านตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวมลฑิรา สังข์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายประเสริฐ ปรีชาพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายสุชาติ บ้านศาลเจ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์เทพ เฉยเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายสรณะ กองกุลศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวิศรุต แดงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจตุพล คำอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสมฤทัย วรรณชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวจริยา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวบุษบงศ์ ปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัณห์ สุขประชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวเพ็ญนภา สุขย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวบุษราคัม สุธรรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวธารวิมล วงศ์โอษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประเสริฐ บุญยงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวปรีชญา สมานตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอิศเรศ ขำศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายณัฐวิชช์ สุขสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธเนตร โซ๊ะลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายส่งเสริม ไชยสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศักดิ์ชัย หนากลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวมนัสนันท์ มะกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประพรรณ เกษหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวจิราพัชร มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ ทองสุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพีรวัช แก้วไกรไทย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเมทินี กัณหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายถนอมศักดิ์ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำนายสมหมาย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมปอง เมฆวิจิตร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมยศ วิตรเสถียร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายวันชัย กลิ่นจันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายบุญช่วย แจ้งรอด
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางธนาภา ดิษฐเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสนิท เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสิรินท์พัฒน์ สายปรีชา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบัญทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวประกายรัตน์ โกนสันเทียะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบัญทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางจิรวรรณ นาแพง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่ายนางสาวฐิติมา ศรีรอดปาน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวณชนก วัฒนาถาวรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอาภิภา วรวรยรรยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายสมชาย กลิ่นจันทร์หอม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางณัฎฐิกาพร คำโสกเชือก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางฐิติกานต์ เลขมาศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสำลี เลี้ยงรอด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายชวฤทธิ์ ผ่านสำแดง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางลำเพย คำอิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเพชรา ทองโสม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวพะเยาว์ เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวโสภา ปุริยะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวหนูพิส บุญญา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประภาสิริ เพ็ญประพัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายศักดา เลี้ยงรอด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววาสนา ศรีสำราญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสายัน เสือเปรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางปราณี พินิจรอบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางอรัญญา มูฮำหมัด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายประสิทธิ์ ช้างสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววิภาวี กล่อมนุชิต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายเกียรติชัย อนุพัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่าย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวปานตะวัน วุฒิโส
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปิยพจน์ เพ่งพวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวรัตนา สีแดงก่ำ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานนักศึกษาวิชาทหารนางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่ายนางปิยวรรณ กลิ่นหอมรื่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวกัญญารัตน์ จีนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานสารบัญทุกฝ่ายนางวิไลพร นามเสาร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางมัลลิกา กิจรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาภาภรณ์ เมฆวิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน)นายเอกวิทย์ โสวัต
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายดุสิต ผลอุดม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการพิมพ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสหัสกร สุพรรณคง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบmtc mtcmtc
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก