ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธญเธฒเธŠเธตเธงเธจเธถเธเธฉเธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธงเธดเธ เธฒเธ„เธต


นายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยตรี ลลิตญาดา ชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุวิภา จินาชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางกาญจนา ขัดเงางาม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางวาศิณี บุญยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมนึก ดำนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายมนตรี ประชารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางนฤมล ลครราช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมชาย นิลเลี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอิศเรศ ขำศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี