ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™


นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพรทิพย์ ดีประวี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวณัฐกานต์ เดชานุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวจริยา ปุยะติ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสรณะ กองกุลศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางพรรณี พุทธเจริญทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสุนทร ก้องสินธุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางบุษกร เชาว์ปรีชา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเอกวิทย์ โสวัต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน