ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธžเธดเน€เธจเธฉเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธŠเธธเธกเธŠเธ™


นายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายประเสริฐ บุญยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางวาศิณี บุญยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายรวงผึ้ง เต็งรัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางอโนมา ตำลิ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายดุสิต ผลอุดม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวิสูตร์ มูลทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายศักดิ์ชัย หนากลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายเอกวิทย์ โสวัต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณัฐวิชช์ สุขสง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพงศ์พิชา เดชแพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน