ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เนเธ™เธฐเนเธ™เธงเธญเธฒเธŠเธตเธžเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธซเธฒเธ‡เธฒเธ™


นางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางวาศิณี บุญยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวไพริน พิณโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฤมล ลครราช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายปริญญา อ่อนสุทธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางดารุวรรณ วงศ์นิคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอิศเรศ ขำศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายณัฐวิชช์ สุขสง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอนุชิต สิงห์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน