ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡


ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี มรุเชษฐ์ มานะมุติ
ข้าราชการพลเรือน งานปกครอง

ว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธนากร ชุปวา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรัญญา สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นางสุวิภา จินาชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางกาญจนา ขัดเงางาม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายวันชาติ ดุกสุกแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางวาศิณี บุญยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสมนึก ดำนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสุมิตรา ปพนธนัตถ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายมนตรี ประชารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวไพริน พิณโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายนริศร พึ่งแรง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางนฤมล ลครราช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายปริญญา อ่อนสุทธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสมชาย นิลเลี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสันติ ชื่นเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสุนทร ก้องสินธุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายชลัท อุยถาวรยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายชัยณรงค์ งามขำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายอิศเรศ ขำศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายศักดิ์ชัย หนากลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายณัฐวิชช์ สุขสง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายพงศ์พิชา เดชแพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง