ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ


นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปิยพจน์ เพ่งพวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุริยา มณีโสภา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสองเมือง กุดั่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปริญญา อ่อนสุทธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางดารุวรรณ วงศ์นิคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุนทร ก้องสินธุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยณรงค์ งามขำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอิศเรศ ขำศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวภูริตา กล่อมจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวมนัสนันท์ มะกอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา