ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธ„เธงเธฒเธกเธฃเนˆเธงเธกเธกเธทเธญ


นางสาวสายัน จันทรา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นางสิรินท์พัฒน์ สายปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ

นายสรณะ กองกุลศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางพิมพ์ใจ สายวิภู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายนันทการ อิ่มผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางบุษกร เชาว์ปรีชา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายอนุชิต สิงห์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายพงศ์พิชา เดชแพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ