ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจ


นายชาญชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายธิติรัตน์ หมวกทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสุธีร์ กิจฉวี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสรณะ กองกุลศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายวิสูตร์ มูลทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายนันทการ อิ่มผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสหัสกร สุพรรณคง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพงศ์พิชา เดชแพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสัณห์ สุขประชา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายประพรรณ เกษหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายภาคภูมิ ทองสุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ