ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
72

• หญิง
85

รวม
157


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
19

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1

• งานอาชีวบัณฑิต
3

• งานอาชีวศึกษากรุงเทพ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจ


นายธิติรัตน์ หมวกทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ





นางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ





นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายสรณะ กองกุลศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายวิสูตร์ มูลทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายนันทการ อิ่มผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายสหัสกร สุพรรณคง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายชาญชัย แสงโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายพงศ์พิชา เดชแพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายประพรรณ เกษหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นายภาคภูมิ ทองสุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ