ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธ


นายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ

นางสุพิศา เขียวสีม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางพิมพ์ใจ สายวิภู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวสายัน จันทรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางบุษกร เชาว์ปรีชา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

นายประเสริฐ เลิศชยันตี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ