ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
71

• หญิง
92

รวม
163


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
23

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
12

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวบัณฑิต
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเน‚เธ—เธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสิริวรรณ โตนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายนันทการ อิ่มผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายสุริยา มณีโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการพิมพ์นายสมนึก ดำนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางทิพย์มาศ ทองวล
หัวหน้างาน งานบัญชีนายสรณะ กองกุลศิริ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางชนวรรณ รอดวงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายชาญชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสายัน จันทรา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสองเมือง กุดั่น
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางดนยภัฏ มรกฎเมืองปัก
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
หัวหน้างาน งานปกครองนางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุพิชญา จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายสุนทร ก้องสินธุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายปริญญา อ่อนสุทธิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางสุพิศา เขียวสีม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวกังสดาล รัตนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวชลิดา บุญครองศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนายนริศร พึ่งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุธีร์ กิจฉวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางนฤมล ลครราช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประเสริฐ บุญยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางพรรณี พุทธเจริญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางดารา วัฒโนทัยวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสันติ ชื่นเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์

นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปรีชญา สมานตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการพิมพ์นายณัฐวิชช์ สุขสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยเอกธนเดช อรรถสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง