ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
72

• หญิง
86

รวม
158


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
19

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1

• งานอาชีวบัณฑิต
3

• งานอาชีวศึกษากรุงเทพ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นางสุวิภา จินาชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีและค้าปลีกนายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางวาศิณี บุญยงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด

นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์นายวิสูตร์ มูลทรัพย์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวภูริตา กล่อมจิตร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายธิติรัตน์ หมวกทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางบุษกร เชาว์ปรีชา
หัวหน้างาน งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

นางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุชิต สิงห์จันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายโฆสิต สิตกุลพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายมนัส กล่องเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมชาย นิลเลี่ยม
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายสมคิด ด้วงบัว
ครูประจำ แผนกวิชาการพิมพ์นายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศศิ นิจขจร
ครูประจำ แผนกการบัญชีและค้าปลีก

นางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน

นายชัยณรงค์ งามขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายพงษ์เทพ เฉยเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิศรุต แดงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณัฐกานต์ เดชานุภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนราธิป ห่วงรัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสัณห์ สุขประชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นาย ธเนตร โซ๊ะลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางสาวปาริฉัตร แซ่ต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายศักดิ์ชัย หนากลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจิราภรณ์ ขาวละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประพรรณ เกษหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ ทองสุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปนัดดา สมันเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพงศ์พิชา เดชแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางจิรวรรณ นาแพง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางปิยวรรณ วงษ์เตี้ย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวพัชรี โกแมน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางฐิติกานต์ เลขมาศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางอรัญญา มูฮำหมัด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววลีรัตน์ ผลอุดม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวจงกลพรรณ จันจิระ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพีรวิชญ์ มีผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวสาวิตรี รัตนวิทย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวนิตยา นุตมะหะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปานตะวัน วุฒิโส
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายธนากร ชุปวา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรัญญา สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสุกัญญา เดเลาะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวอาภาภรณ์ เมฆวิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุณี ช่อผกา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางมัลลิกา กิจรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางนิรมล จรรยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวรสสุคนธ์ สังข์เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุสิต ผลอุดม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการพิมพ์