ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
72

• หญิง
86

รวม
158


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาการพิมพ์
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาพณิชยการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกการบัญชีและค้าปลีก
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
19

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
36

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1

• งานอาชีวบัณฑิต
3

• งานอาชีวศึกษากรุงเทพ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธ™เธตเธขเธšเธฑเธ•เธฃเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธŠเธฑเน‰เธ™เธชเธนเธ‡ (เธ›เธงเธช.)


นายรวงผึ้ง เต็งรัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสมพิศ ดีมานะ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

นางอโนมา ตำลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวฐิติมา ศรีรอดปาน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอาภิภา วรวรยรรยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวศิริพร คงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ ช้างสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสุดาภรณ์ พิมพ์หนู
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวณชนก วัฒนาถาวรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางวิไลพร นามเสาร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก